10 ویژگی مدیران توانمند و کارآمد


10 ویژگی مدیران توانمند و کارآمد

همانگونه که مدیران حرفهای و کارآمد به دنبال شرکتهای توانمند و بزرگ هستند، شرکتهای بزرگ نیز بیوقفه در پی مدیران

توانمند و کارآمد هستند و استخدام و بکارگیری مدیران حرفهای در شرکتها )و البته شرکتهای خصوصی، چون شرکتهای دولتی

و سازمانها غالباً بر اساس رانت و توصیهنامه گزینش و استخدام میکنند و مهمترین دلیل ناکارآمدی این شرکتها و نهادها هم

همین حیاط خلوتی است که جناح ها و باندهای قدرت برای خود درست کردهاند!!!( بقدری دارای ارزش و اهمیت است که امروزه در

دنیا برای انتخاب و انتصاب بسیاری از مدیران بخصوص درحوزه های تخصصی اقتصادی، نه فقط سوابق، رزومه و کارنامه قبلی آنها را

مد نظر قرار میدهند بلکه مهارت ها و شخصیت فردی آنها را نیز مورد ارزیابی و ملاحظه قرار میدهند تا بتوانند میزان اشتیاق،

توانمندی و قابلیتهای تخصصی و فنی آنها را در جهت اهداف و چشمانداز شرکت و یا سازمان خود بکار گیرند .

از مهمترین این شاخصها و ویژگیهای مدیران کارآمد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1 – مدیران کارآمد اهل مطالعه و یادگیری هستند و هرگز دست از آموزش و فراگیری برنمیدارند. اجتناب از افرادی که اهل

مطالعه نیستند و فقط به دانش تجربی و الگوهای ذهنی قدیمی خود متکی هستند، شرط مهم استخدام و جذب افراد باید

باشد. به ویژه اگر سوابق و تجربه کار مدیران فقط در شرکتها و سازمانهای دولتی بوده باشد.

2 – از آنجا که هیچ کارفرما و ذینفعی، پول و وقت اضافه ندارد که هزینهی آزمون و خطا و یا تجربهاندوزی یک مدیر )به ویژه

مدیر ارشد( کند، لذا باید میان نوآوری و چشمانداز با خیالبافی و سطحی نگری مدیران تفاوت قائل شد. بسیاری از برنامه ها

و سیاستهای مدیران دولتی در طول سالیان گذشته به دلیل همین نگاه تک بعدی و سطحی محکوم به شکست بودهاند

و همین تجربه تاریخی گویای غفلت عمیق مسئولان از نگاه فراگیر و جامع در مسائل کلان اقتصادی کشور است.

3 – مدیران کارآمد بدنبال کسب نتایج و دستاوردهای مطلوب و شایسته در راستای چشم انداز و دورنمای شرکت هستند و

وظایف و ماموریتهای سازمانی را در همین جهت تعریف میکنند. در شرکتها و سازمانهای ناکارآمد، مدیران فقط ریاست

میکنند و عدم تحقق برنامهها به منزله عملکرد ضعیف نیست، بلکه ضرورت آمارسازی را نمایان میسازد!!!!!!!

4 – مدیران کارآمد همواره از انتقاد و پیشنهاد سازنده استقبال می کنند و بر اساس خرد جمعی و مشارکت، تصمیم گیری

میکنند. در حالیکه در ساختارهای ناکارآمد معمولاً تصمیمها فردی و به دور از مشارکت و همفکری جمعی است. بنابراین

شنونده بودن و تحلیلگری از ویژگیهای مدیران توانمند است.

5 – مدیران حرفهای نوآورند و به نوآوری و تحقیق و توسعه اهمیت میدهند و در عین حال قاعدهمند فکر میکنند، یعنی هر

موضوع جدیدی را در دل یک مدل با تکنیک و ابزار مناسب جای میدهند تا قابلیت جذب همگرایی و همکاری سایر افراد

را نیز حاصل کند.

6 – مدیران حرفه ای از سندروم همه چیز میخ است، فلدا پاسخ در چکشبودن است، اجتناب می کنند . به عبارت دیگر

استفاده از روشها، الگوها و ابزارهای متنوع و اینکه هر ابزاری برای کجا، چه کاری و در چه زمانی کارآمد است، از ویژگیهای

مدیران هوشمند است.

7 – مدیران توانمند فیل را قطعه قطعه کرده و میخورند! یعنی برای حل موضوعات و مسائل پیچیده، ابتدا آنها را به قطعات و

بخش های کوچکتر تبدیل می کنند و سپس برای هر جزء راهکار عملیاتی پیدا میکنند و از ورود به باتلاق پیچیدگیها

پرهیز میکنند.

8 – مدیران توانمند منضبط، دقیق و دارای کاریزما هستند و ضمن ابراز انتظارات خود از پرسنل به صورت شفاف، در تحقق

برنامههای آنان نیز به ایشان کمک میکنند و آنها را سازماندهی کرده و در مسیر درست هدایت میکنند .

9 – مدیران توانمند با ذینفعان خود )سهامداران، کارکنان و مشتریان و دولت( صادق هستند و صداقت را حتی در گزارشهای

مدیریتی آنها و در دستاورد و اقدامات و پیشرفتهایشان نیز میتوان مشاهده کرد و از آمارسازی و شوآف پرهیز میکنند

10 – و بالاخره مدیران توانمند از ظرفیت و شجاعت گفتن سه جمله زیر برخوردارند :

الف ( من بلد نیستم ب( اشتباه کردم و بابت آن عذر خواهی میکنم و ج( من در این باره باید بیشتر مطالعه و مشورت کنم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

سلام!

همین حالا با کارشناس ما صحبت کنید.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟