مهارت های مهم در مدیریت


مهارت های مهم در مدیریت

امروزه شاخصهای قابل سنجش توان مدیریتی از سوابق، دانش آکادمیک و تجربه عملی فراتر رفته و مهارتهای مدیریتی یا مهارت
های نرم نیز به آنها افزوده شده است.
منظور از مهارتهای نرم، مجموعهای از توانمندیهاست که در ظرف شخصیت مدیر نهادینه شده و موجب کارآمدی و اثربخشی
اقدامات وی میشود. مهارتهایی که به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران علم مدیریت، از الزامات اصلی و اساسی برای
سنجش توان مدیریت افراد است و نبود آنها – حتی با وجود سایر ویژگیهای قابل سنجش- میتواند موجبات بروز صدمات و لطمات
جبران ناپذیری به دورنمای حرکت سازمانها و شرکتها را فراهم کند؛ و چون بر خلاف علوم تجربی، اصل هم زمانی و هم مکانی در
مدیریت وجود ندارد، لذا آثار برخی از تصمیمات و نتیجه اقدامات مدیران مدتها بعد از تصمیم امروزشان نمایان خواهد شد که نمونه
آنها در مدیریت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور ما نیز به وضوح مشهود است. و این در حالی است که برای رفع نتایج نامطلوب،
حتی به توانی فراتر از معمول نیاز است!
لذا مهم است که انتخاب مدیران فقط بر اساس مؤلفه های اکتسابی نباشد بلکه مهارت های نرم ذاتی نیز مورد ارزیابی و تأکید قرار
گیرد. مواردی نظیر:

1 – داشتن کاریزمای مدیریتی

۲ -مدیریت زمان

3- نوآوری و تحقیق و مطالعه

4 – داشتن هوش هیجانی

5 – داشتن هوش ارتباطی

۶-توانایی تحلیل دادهها و نظاممندکردن برنامهها

۷-داشتن چشمانداز و راهبرد

8 -اعتقاد به کار گروهی و تیم سازی

9 – داشتن قدرت تصمیمگیری

1۰ -انعطاف پذیری
نقش مهارت های فوق آنقدر در مدیریت کردن در سازمان ها و شرکت ها مهم است که در بسیاری از کشورهای دنیا با نداشتن
مهارت های فوق، مدیری منصوب نخواهد شد و به همین دلیل است که امروزه از مدیران کارآمد و اثرگذار بعنوان پیشرانهای
اقتصادی نام برده می شود و چنین مدیرانی بعنوان بالاترین دارایی و سرمایه کشورها محسوب میشوند .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

سلام!

همین حالا با کارشناس ما صحبت کنید.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟